Јавне набавке

Јавна набавка рачунара и административне опреме

Јавна набавка рачунара и административне опреме

„Гиманзија 9, Мај“ дана 10.06.2019.године објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за  јавну набавку мале вредности.

Предмет јавне набавке бр. 17/2019 су добра – НАБАВКА РАЧУНАРА И АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ОРЕМАЊЕ КАБИНЕТА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Набавка је обликована у три партије и то:

Партија 1 – рачунари и опрема – 30230000, видео пројектор – 38652120

Партија 2 – машине за фотокопирање – 30121100

Партија 3 – уређај за климатизацију – 39717200

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки као и у прилогу овог текста.