Психолог

Системски породични психотерапеут у едукацији (Асоцијација системских терапеута, Београд)

Члан Друштва психолога Србије.

Теодора Тепавчевић, мастер психолог

Применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприносим остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

Адолесценција је изазован период који носи са собом много тешкоћа али и много прилика за развој. Адолесцент треба да пронађе одговоре на питања ко је он и каква је његова будућност, и већина конфликта који се јављају, нарочито они у породици, јако су корисни јер омогућавају да адолесцент развије самосталност. Дакле, адолесценти имају задатке да формирају јасан идентитет, одвоје се од породице, остваре комуникацију са вршњацима, припреме се за формирање сопствене породице и развију видљив социјални и лични идентитет који ће омогућити испољавање личних карактеристика на социјално прихватљив начин.  

Области рада:

Обављање саветодавно-инструктивног рада са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања;

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у акцидентној кризи;

Пружање подршке развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика);

Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу;

Организовање и реализација предавања, трибина и других активности за ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије.

Рад са странкама:

од понедељка до петка од 9 до 15 часова у преподневној смени (две недеље)

од понедељка до петка у поподневној смени од 13 до 19 часова (две недеље)

Телефон за заказивање разговора са родитељима и ученицима: 018/4151213

Мејл: teodora.tepavcevic@9maj.edu.rs

Корисни линкови

Заштита од насиља и дискриминације  

Инклузивно образовање

Етички кодекс психолога