Вести

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНO ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ – САМО У НАШОЈ ШКОЛИ!

Одељењe ученика са посебним способностима за спорт  треба да омогући да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената вискокошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, наставнике физичког васпитања. Захваљујући компетенцијама стеченим током гимназијског школовања будући студенти располагаће знањима и вештинама неопходним за критичко сагледавање физичке културе, а посебно спорта као друштвене области.

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДМЕТИ

Специфичност ових одељења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1115 часова из области спорта, у оквиру предмета Спорт и здравље и Спорт и тренин.

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса.

Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

ПРЕДНОСТИ

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.

УСЛОВИ ЗА УПИС

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима, које је кандидат остварио у осмом разреду основне школе. Изузетно, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није било могуће да кандидат оствари спортске резултате у осмом разреду, кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима које је остварио у седмом разреду основне школе. Потврду издаје надлежни национални грански спортски савез, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт додељују следећи бодови:

 1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,

2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу.

 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

 1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) освојио већи број бодова на основу остварених спортских резултата за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт,

 3) освојио већи број бодова на такмичењима исказан у тачки 3.3. Конкурса,

 4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање ученика за Спортску гимназију у Београду и спортских одељења при гимназијама у Србији је 8. и 9. јуна 2020. године.

Све информације опширније на сајту Министарства просвете: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-22-05-20.pdf

Пратите обавештења на званичном сајту школе и фејсбук страници https://9maj.edu.rs/

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *