IV разредВестиМатурски испитОбразовање

Садржај полагања матурског испита у гимназији


Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за даље школовање. Матурски испит полажу ученици који су успешно завршили четврти разред гимназије.


Општи смер

Матурски испит састоји се из два дела:

  • заједничког и
  • изборног.

У оквиру заједничког дела ученици полажу:

  • ученици гимназија друштвено-језичког смера – српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику народности (у даљем тексту: матерњи језик и књижевност*) и страни језик;
  • ученици гимназије природно-математичког и општег смера – матерњи језик и књижевност и математику или страни језик (по избору).

У оквиру изборног дела ученици раде и бране матурски рад.

Сви предмети полажу се према програму смера гимназије који је ученик завршио.

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО

Матерњи језик и књижевност

Матерњи језик и књижевност полаже се писмено.

При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик.

Страни језик

Испит из страног језика полаже се писмено.

Ученик бира страни језик.

Испит се састоји из превода непознатог текста са страног језика на матерњи, уз употребу речника. Обим текста за превод износи 15-20 редова. Текст може да буде књижевни, публицистички или научно-популарни и треба да одговара језичком знању ученика. Испитом се проверава степен усвојености предвиђених морфосинтаксичких структура, познавање особености језика са кога се преводи, способност налажења одговарајућих речи и израза у матерњем језику и оспособљеност за коришћење речника.

Текстове за испит утврђује испитни одбор на предлог стручног актива, а ученици их добијају непосредно пред почетак испита. Текстови за испит из страног језика идентични су за све ученике.

Математика

Испит из математике полаже се писмено.

На испиту ученик треба да покаже у којој мери је усвојио математичка знања и умења неопходна за примену у свакодневном животу и у пракси, колико је оспособљен за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује. Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду доследност у спровођењу поступака у решавању задатака и тачност решења задатка.

ИЗБОРНИ ДЕО

Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског рада.

Матурски рад

Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира из списка одобрених тема у оквиру једног од следећих предмета:

  • матерњи језик и књижевност, страни језик, социологија, психологија, математика, рачунарство и информатика, историја, филозофија, географија, физика, хемија, биологија и област уметности (ликовна, музичка, сценска, филмска).

Теме за матурски испит утврђује наставничко веће школе на предлог стручних актива. Списак утврђених тема објављује се на огласној табли или доставља ученицима на увид на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.

Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе и приступ обради теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју обрађује.

Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.

У току матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима је ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на потребну литературу и избору начина и структуре израде рада.

Одбрана матурског рада

На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, да наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне методе и поступке којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге некоришћења других, брани рад, осим ако је тема матурског рада из групе заједничких предмета (матерњи језик и књижевност, математика и страни језик).

После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да самостално интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација у процесу стицања новог знања.


Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Матурски испит састоји се из:

– писменог испита из матерњег језика и књижевности;

– писменог и усменог испита из једног од четири предмета: математика, програмирање, објектно оријентисано програмирање и базе података;

– израде и одбране матурског рада.

Сви предмети полажу се према програму наставе и учења који је ученик савладао током четворогодишњег образовања у гимназији за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

1. Писмени испит из матерњег језика и књижевности

Писмени испит се састоји из писменог задатка на једну од четири предложене теме. Теме су из области које утврђује испитни одбор на предлог стручног већа. Препорука је да се предложе две теме из градива и две слободне теме, од којих ученик бира једну.

При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик. Писмени испит из матерњег језика и књижевности ради се четири школска часа.

2. Писмени и усмени испит из једног од четири предмета: математика, програмирање, објектно оријентисано програмирање и базе података.

Писмени испит из предмета програмирање, објектно оријентисано програмирање и базе података је у виду теста.

Ученици који су на писменом делу испита из математике, програмирања, објектно оријентисаног програмирања и база података добили позитивну оцену којом нису задовољни, могу полагати усмени део испита.

Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду креативност и способност у спровођењу поступка у решавању задатака, као и тачност решавања истих.

3. Матурски рад

Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира са списка одабраних тема у оквиру једног од следећих предмета:

– математика;

– дискретна математика;

– физика;

– примена рачунара;

– програмирање;

– рачунарски системи;

– оперативни системи и рачунарске мреже;

– објектно оријентисано програмирање;

– базе података;

– програмске парадигме;

– веб програмирање;

– филозофија;

– социологија.

Теме за матурски рад утврђује наставничко веће школе на предлог стручног већа за област предмета. Списак утврђених тема објављује се на огласној табли или доставља ученицима на увид на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.

Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе и приступ обраде теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју обрађује.)


Одељење за ученике са посебним способностима за спорт

Матурски испит састоји се из:

– писменог испита из матерњег језика и књижевности;

– писменог и усменог испита из једног од два предмета: спорт и тренинг и спорт и здравље;

– израде и одбране матурског рада.

Сви предмети полажу се према програму наставе и учења који је ученик савладао током четворогодишњег образовања у гимназији за ученике са посебним способностима за спорт.

1. Писмени испит из матерњег језика и књижевности

Писмени испит се састоји из писменог задатка на једну од четири предложене теме. Теме су из области које утврђује испитни одбор на предлог стручног већа. Препорука је да се предложе две теме из градива и две слободне теме, од којих ученик бира једну.

При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик. Писмени испит из матерњег језика и књижевности ради се четири школска часа.

2. Писмени и усмени испит из једног од два предмета: спорт и тренинг и спорт и здравље.

Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду креативност и доследност у спровођењу поступка у решавању задатака и тачност решења задатака.

На усменом делу испита ученик треба да покаже у којој мери је усвојио знања из предмета спорт и тренинг/спорт и здравље и способности да их примени у свакодневном животу. Неопходно је да покаже познавање из области планирања и реализације спортског тренинга као и у доменима одговорности за сопствено и здравље других људи, да повеже важност спорта за очување животне средине и примени основне техничко-тактичке елементе у различитим спортовима са посебним освртом на спорт којим се бави. Ученик треба да покажe колико је оспособљен за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се знања из области спорта и здравља могу применити.

3. Матурски рад

Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира са списка одабраних тема у оквиру једног од следећих предмета:

– спорт и тренинг;

– спорт и здравље;

– биологија;

– хемија;

– физикa;

– математика;

– рaчунaрство и инфoрмaтика;

– страни језик;

– историја;

– географија;

– филозофија;

– социологија;

– психологија.

Teмe зa мaтурски рaд утврђуje нaстaвничкo вeћe шкoлe нa прeдлoг стручнoг већа. Списaк утврђeних тeмa oбjaвљуje сe нa oглaснoj тaбли или дoстaвљa учeницимa нa увид нa други пoгoдaн нaчин пoчeткoм другoг пoлугoдиштa зa тeкућу шкoлску гoдину.

Сврхa мaтурскoг рaдa je дa учeник пoкaжe кoликo влaдa мaтeриjoм у вeзи сa тeмoм, у кojoj мeри je усвojиo мeтoдe и приступ oбрaди тeмe, кaкo сe служи литeрaтурoм укључујући начине навођења и цитирања туђег рада, дa ли je oспoсoбљeн дa aнaлизирa, критички рaзмишљa и дa сaмoстaлнo изрaзи свoj лични стaв у oднoсу нa тeму кojу oбрaђуje.

Учeник рaди мaтурски рaд у тoку другог полугодишта четвртог рaзрeдa уз пoмoћ нaстaвникa – мeнтoрa.)