JAVNA NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE za 2019/2020. god. (BR. 41/2019)

JAVNA NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE za 2019/2020. god. (BR. 41/2019)

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.Naručilac: Gimnazija “9.maj”, Niš Jeronimova 18,
Internet stranica: www.9maj.edu.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku, javne nabavke male vrednosti radi zaključivanja okvirnog sporazuma, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. Javni poziv je objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici , dana 30.12.2019.godine.
3. Predmet javne nabavke: Predmet javne nabavke br.41/2019 je nabavka usluge organizovanje ekskurzija za školsku 2019/2020. godinu. Oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki 63516000 – usluge organizacija putovanja.
Predmetna javna nabavka nije oblikovana po partijama.

.4. Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma .
5. Dodatne informacije o navedenoj nabavci se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 12:00 časova . Kontakt osoba je: Vesna Denčić Tasić, 018/4151211
E-adresa: gim9maj@gmail.com

Rok za podnošenje ponuda je 11 dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki i internet sajtu naručioca. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije do 10.01.2020. godine, do 12 časova.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke br. 41/2019 je nabavka usluga : Organizovanje ekskurzija za učenike 1. razreda za školsku 2019/20 godinu prema priloženoj specifikaciji.

Termin izvođenja ekskurzije je 15.16. i 17. maj 2020. godine.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu javnih nabavki kao i u prilogu ovog teksta.