ВестиЈавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ за 2019/2020. год. (БР. 41/2019)

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ за 2019/2020. год. (БР. 41/2019)

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Наручилац: Гимназија “9.мај”, Ниш Јеронимова 18,
Интернет страница: www.9maj.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку, јавне набавке мале вредности ради закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 30.12.2019.године.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.41/2019 jе набавка услуге организовање екскурзија за школску 2019/2020. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума .
5. Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 12:00 часова . Контакт особа је: Весна Денчић Тасић, 018/4151211
Е-адреса: gim9maj@gmail.com

Рок за подношење понуда је 11 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10.01.2020. године, до 12 часова.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 41/2019 је набавка услуга : Организовање екскурзија за ученике 1. разреда за школску 2019/20 годину према приложеној спецификацији.

Термин извођења екскурзије је 15.16. и 17. мај 2020. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки као и у прилогу овог текста.