Упис у специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за спорт


Више о одељењу за ученике са посебним способностима за спорт

Извод из Правилника:

Члан: 46

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима, које је остварио у осмом разреду основне школе, у складу са чланом 47. овог правилника.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није било могуће да кандидат оствари спортске резултате у осмом разреду, кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима које је остварио у седмом разреду основне школе, у складу са чланом 47. овог правилника.

Потврду из ст. 1. и 2. овог члана издаје надлежни национални грански спортски савез, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

Члан: 47

Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт додељују следећи бодови:

1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,

2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу.