Педагог

”Деци је за лакше препознавање својих снага и потреба највише од свега потребна љубав, прихватање, разумевање и подршка како родитеља, тако и наставника.” 

Анита Спасић, педагог

Системски породични психотерапеут у едукацији  (Асоцијација системских терапеута, Београд).

Мастер неуро-лингвистичког програмирања (International Association of NLP Institutes IN).

Члан Педагошког друштва Србије

Аутор и реализатор акредитованих програма ЗУОВ-а за  стручно усавршавање запослених у образовању (Каталог за школске 2018/19.,  2019/20. и 2020/21. године и Каталог за школске 2022/23., 2023/24. и 2024/25. године).

Сарадник Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу.

Сарадник стручног часописа за образовно-васпитне установе ”Просвета у пракси” .

Стручњак за појачан васпитни рад са ученицима у основним и средњим школама и за подршку наставницима разредне и предметне наставе у спровођењу појачаног васпитног рада и друштвено – корисног рада са ученицима.

Способна за мотивисање и надахнуће како ученика, тако и наставника разредне и предметне наставе кроз позитивне и интерактивне методе.

Предана пружању подршке сваком ученику која ће га припремити за даље образовање и изазове које са собом носе развојне фазе.

Рад са странкама:

од понедељка до петка од 9 до 15 часова у преподневној смени (две недеље)

од понедељка до петка у поподневној смени од 13 до 19 часова (две недеље)

Телефон за заказивање разговора са родитељима и ученицима: 018/4151213

Мејл: devetimaj.nis@gmail.com

Области рада педагога

  • Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
  • Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
  • Рад са наставницима
  • Рад са ученицима
  • Рад са родитељима, односно старатељима/хранатељима
  • Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
  • Рад у стручним органима и тимовима
  • Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
  • Вођење педагошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Корисни линкови

Платформа ”Чувам те”

Заштита од насиља и дискриминације

Инклузивно образовање

Стручни приручници о инклузивном образовању

Медији

Часопис ”Просвета у пракси”

LinkeIn профил

Видео 1

Видео 2

Видео 3