Секретар школе

Илић Мирела


Звање Дипломирани правник од октобра 2021. год.
Положен правосудни испит од јула 2006. год.
Искуство на пословима секретара школе:

  • Од септембра 2006. год. Грађевинска техничка школа „Неимар“ Ниш,
  • Од јуна 2000 год. Гимназија „9.мај“ Ниш
  • Секретар окружне уписне комисије и члан здравствене комисије за упис ученика у средње школе
    Нишавског округа од 2021. год.

Секретар Школе обавља следеће послове:

1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду Школе;
2) управне послове у Школи;
3) израђује опште и појединачне правне акте Школе;
4) правне и друге послове за потребе Школе;
5) израђује уговоре које закључује Школа;
6) правне послове у вези са статусним променама у Школи;
7) правне послове у вези са уписом деце и ученика;
8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом;
9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора;
10) пружа стручну подршку и координира рад Комисије за избор директора;
11) прати прописе и о томе информише запослене;
12) друге правне послове по налогу директора.

Рад са странкама: понедељак-петак од 8 до 14 часова

Контакт телефон: 018 4151211