Помоћник директора

Сузана Петровић, професор француског језика

Сматра да је учење веома захтеван процес који се може позитивно савладати само континуираним радом, дисциплином и великом жељом за знањем. Жели да својим понашањем и ставовима допринесе развоју личности сваког ученика. Један од битних услова за напредак у процесу учења јесте поверење које деца треба да имају у наставника. Зато брине о сваком ученику посебно. На часовима ствара позитивну и радну атмосферу. Подстиче их да користе дигиталне изворе информација.
Сарађује и консултује се са колегама у планирању, подучавању и вредновању образовно-васпитног рада. Проналази различите материјале за учење и примењује различите методе и облике рада.

Мејл: suzanabgpetrovic@gmail.com


Области рада помоћника директора:


1) замењује директора у случају његове одсутности или спречености, на основу овлашћења директора или Школског одбора;
2) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;
3) координира рад стручних актива и других стручних органа Школе;
4) председава и руководи радом Наставничког већа и Педагошког колегијума, по налогу директора;
5) сазива и руководи седницом Одељењског већа, у случају спречености одељењског старешине, без права одлучивања, по налогу директора;
6) обавља послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем директора;
7) издаје налоге запосленима у Школи, у складу с описом њихових послова.

Помоћник директора за свој рад одговара директору.