Одељења општег смера

Опште средње образовање у Републици Србији траје четири године и представља најбољу припрему за високо образовање.

Опште средње образовање реализује се у гимназијама чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, јединица локалне самоуправе, или у гимназијама чији је оснивач друго правно или физичко лице.

У гимназијама се наставља изучавање наставних предмета из обавезног образовања, али се сада та општа знања продубљују и проширују и припремају будуће матуранте гимназија за ефикасно студирање. Осим наставних предмета које су ученици изучавали у основној школи, ученици гимназија стичу знања и из нових предмета: психологије, логике, латинског језика, социологије, филозофије, устава и права грађана.

Ученици који су наклоњени природним наукама опредељују се за природно-математички смер, а они који желе да стекну знања из области друштвених наука бирају друштвено-језички смер.

Поред ова два смера постоји и општи тип гимназије који подједнако уважава склоности и ка једној и ка другој сфери интересовања будућих гимназијалаца.

Поједине гимназије имају двојезичну наставу и у њима се део наставе одвија на страном језику.

Постоји велики број новоуведених изборних програма у оквиру којих ученици кроз пројектну наставу развијају међупредметне компетенције.

Стратегија развоја образовања 2030 у Републици Србији и реформа гимназија која је у току, препознају ове средње школе и као место за најбољи развој ученика са изузетном мотивацијом и посебним способностима, и у складу са тим постоје специјализована одељења за широк спектар различитих области интересовања ученика.

🔗 Одељења општег смера – са сајта Министарства просвете.